Data for South Africa. Holidays, vacations, zodiac signs and more.

The following data are available for South Africa at Calidario. You can use them when you create your calendar template. By the way: Calidario increases its data record regularly and provides more and more data over time.

Days

Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag / Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday / LaMorena, Mošupologo, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano, Mokibelo / LaTshipi, Mosupologo, Labobedi, Laboraro, Labone, Labotlhano, Lamatlhatso / ICawa, UMvulo, LwesiBini, LwesiThathu, UlweSine, LwesiHlanu, UMgqibelo / ISonto, UMsombuluko, ULwesibili, ULwesithathu, ULwesine, ULwesihlanu, UMgqibelo

Months

Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember / January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December / Janaware, Febereware, Matšhe, Aprele, Mei, June, Julae, Agostose, Setemere, Oktobere, Nofemere, Disemere / Ferikgong, Tlhakole, Mopitlwe, Moranang, Motsheganong, Seetebosigo, Phukwi, Phatwe, Lwetse, Diphalane, Ngwanatsele, Sedimonthole / EyoMqungu, EyoMdumba, EyoKwindla, UTshazimpuzi, UCanzibe, EyeSilimela, EyeKhala, EyeThupa, EyoMsintsi, EyeDwarha, EyeNkanga, EyoMnga / UMasingana, UNhlolanja, UNdasa, UMbasa, UNhlaba, UNhlangulana, UNtulikazi, UNcwaba, UMandulo, UMfumfu, ULwezi, UZibandlela

Name days

No information available

Zodiac signs

No information available

Holidays

No information available

Vacations

No information available